Lessen in liefde

Scroll down for English!
Tijdens meetings met Isaac Shapiro hebben veel mensen het over relatiekwesties waarin ik me zeer herken. Na een prachtig, open relaas van een man wiens vrouw hem net had verlaten, beval Isaac het boek ‘Getting the love you want’ van Harville Hendrix aan. Deze psycholoog schrijft daarin dat velen van ons zijn opgegroeid in een omgeving waarin onze ouders ons – door hun eigen disfunctionele patronen – emotioneel in de kou hebben laten staan. Dat heeft,  zonder iemand de ‘schuld’  te geven, z’n weerslag op onze relaties in het nu. Er is een soort ‘gat’ ontstaan dat we willen opvullen met iets buiten onszelf, iets dat we kennen en waarbij we ons comfortabel voelen: net als thuis bij onze ouders.

De reden hiervoor is dat het oudste deel van ons brein, het reptielenbrein, niet in staat is om iets anders te handelen dan wat het al kent. Onze cerebrale cortex daarentegen is wel in staat om logisch na te denken, bewust, helder en ‘wakker’ te zijn. In het geval van relaties regeert echter het reptielenbrein en vallen we – onbewust uiteraard – op mensen die ons aan onze ouders doen denken. We voelen ons al snel ’thuis’ bij ze. Simpel voorbeeldje: als jouw moeder je als kind altijd witbrood met hagelslag voorzette, at je dat en je raakte eraan gewend. Sterker nog: je ging ervan houden. Het is bekend en je wist niet dat er gezondere dingen, dingen die je voeden, te koop zijn. Nu logeer je in de zomervakantie een paar weken bij je oma, en die geeft je bruine boterhammen met pindakaas. Je haat bruin brood met pindakaas en wilt het niet eten. Terwijl oma zegt: ‘eet op, daar word je groot en sterk van’ zegt alles in jou: ‘Dat kan me niet schelen. Ik ben liever klein en dik en ik wil mijn witbrood met hagelslag!’

Als je nu op zoek bent naar een gezonde relatie, dan zul je jezelf moeten aanleren om van dat bruine brood met pindakaas te gaan houden. In het begin van de relatie zul je dus naar rechts moeten sturen om links uit te komen. En dat zal zeer onnatuurlijk en oncomfortabel aanvoelen. Als bruin brood met pindakaas eten, terwijl je wit brood met hagelslag gewend bent. Gevoelens van angst steken de kop op; dit voelt gewoon veel te gezond en stabiel. Over een partner zul je dan misschien dingen zeggen als: ‘Ik weet niet hoe ik zo’n aards, liefdevol en wijs iemand heb aangetrokken. Ik ben heel anders. Het voelt niet als thuiskomen.” Tien tegen een dat je geneigd bent om hard de andere kant uit te rennen: ‘Ik wil witbrood met hagelslag! Herkenbaar?

In tijden van crisis is het belangrijk om te onthouden dat die ‘duivel’ die jou bruin brood met pindakaas laat eten, in feite jouw engel is.  Hij/zij IS jouw bruine broodje met pindakaas. Op een gegeven moment heb je dit mechanisme steeds beter door en ga je van dat bruine brood houden. Je zoekt niet meer naar dat zandkasteel van je jeugd, want je weet dat het alleen maar een kwestie van tijd is voordat de golven en de wind het zullen omgooien. Je weet dat je niet kunt helen door dat zandkasteel steeds weer op te zoeken. En je kunt ook niet helen door je oma te willen veranderen in iemand die je witte broodjes met hagelslag geeft. De enige manier om negatieve emoties om te buigen is door het eten van dat bruine broodje met pindakaas.  En ervan te gaan houden. Want oma had gelijk: dat maakt je groot en sterk.

Thanks Isaac, voor de inspiratie!

Namaste!

Lessons in Love
At the meetings with Isaac Shapiro a lot of people talk about relationships and I recognize myself in all of them. After a beautiful, open talk with a man who’s wife had just left him, Isaac recommended the book ‘Getting the love you want’ by Harville Hendrix. This psychologist writes that a lot of us grew up in an environment where our parents left us emotionally because of their own dysfunctional patterns. This has, without blaming somebody, its effect on our relationships in the now. There is a hole that we want to fill with something outside of ourselves, something we know and feel comfortable with: just like home with our parents.
The reason is that the eldest part of our brain, the reptile brain, is not able to handle things differently from what it already knows. While our cerebral cortex is able to think logically, to be clear and awake. In the case of relationships our reptile brain rules and that’s because we – unconsciously – fall in love with people who remind us of our parents. We feel at home with them. Simple example: if your mother used to feed you with white bread covered with chocolate sprinkles, you ate it and got used to it. You even started to love it. It is familiar and you didn’t know that there is food out there that is more nourishing. In the summer vacation you stay with your grandmother for a couple of weeks and she gives you a whole wheat tomatoes sandwich. You hate whole wheat bread and tomatoes and do not want to eat it. While grandma says: ‘Eat up, it will make you big and strong’ everything in you says: ‘I don’t care. I’d rather be small and fat and have my white bread and chocolate sprinkles!’
Now, when you’re looking for a healthy relationship, you will have to learn to love that whole wheat bread and tomatoes. In the beginning of the relationship you will have to steer right to get to the left. This will feel very uncomfortable and unnatural. Like eating whole wheat bread when you’re used to white. Feelings of fear arise: this feels way too healthy and stable. About a partner you might say: ‘I don’t know how I attracted such a earthy, loving and wise person. I’m very different. It doesn’t feel right.’ You may even bolt the other way screaming: ‘I want my white bread and chocolate sprinkles! Recognize this?
In times of crisis it is important to remember that this ‘devil’ that is trying to feed you whole wheat bread with tomatoes is in fact your angel. He/she IS your whole wheat bread and tomatoes. The moment you recognize this mechanism, you will start to love that whole wheat bread. You don’t look for that sandcastle of your youth because you know that it’s only a matter of time before the waves and wind will destroy it. And you know that you cannot heal by looking for that sandcastle over and over again. And you cannot heal by wanting to change your grandmother into a person who is going to feed you white bread and chocolate sprinkles. The only way to bend negative emotions to nicer ones is to start eating that whole wheat bread with tomato. And enjoy it, and start loving it. Because your grandma was right: it makes you big and strong.
Thanks Isaac, for the inspiration, over and over…<3
Namaste!

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.